Download This Video Mp4/Mp3

Download This Video Mp4/Mp3

Download This Video Mp4/Mp3

ബോളിവുഡ് താരം സല്‍മാന്‍ ഖാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരി അര്‍പിതയെയും ആരാധകര്‍ക്ക് അറിയാം. എന്നാല്‍ അര്‍പ്പിത സല്‍മാന്റെ രക്ത ബന്ധത്തിലുള്ള സഹോദരി അല്ലെന്നുള്ള കാര്യം വളരെ ചുരുക്കം പേര്‍ക്കേ അറിയു. സല്‍മാന്‍ ഖാന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ യാതാരു ഛായയും അര്‍പ്പിതയ്ക്ക് ഇല്ല ല്ലോ എന്ന് പറയുന്നവര്‍ക്കായി അര്‍പ്പിത എന്ന ഇരുനിറക്കാരി 16 അംഗ ഖാന്‍ കുടുംബത്തില്‍ എത്തി എന്ന കഥ അറിയാം. അര്‍പ്പിത ഖാന്‍ കുടുംബത്തിലേക്ക് എത്തിയതിനെക്കുറിച്ച് പല കഥകളും പറയുന്നുണ്ട്. സല്‍മാന്‍ ഖാന്റെ പിതാവ് തെരുവില്‍ നിന്നും എടുത്തു വളര്‍ത്തിയതാണ് അര്‍പ്പിത എന്ന സല്‍മാന്‍ഖാന്റെ സഹോദരിയെ. സല്‍മാന്റെ അമ്മയാണ് എടുത്ത് വളര്‍ത്തിയതെന്നും അല്ല വളര്‍ത്തമ്മയായ ഹെലന്‍ ആണ് വളര്‍ത്തിയതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

#SalmanKhan #ArpitaKhan #AyatSharma #AayushSharma #AlviraKhanAgnihotri #ArpitaKhan #ArbaazKhan #SohailKhan #SalimKhan #Helen #SushilaCharakSalman Khan,Abdul Rashid Salim Salman Khan,Arpita Khan,Aayush Sharma,Ayat Sharma,Alvira Khan Agnihotri,Arbaaz Khan,Sohail Khan,Salim Khan,Helen,Sushila Charak

No comments